‘Obama’s Shame’ in the Linda McMahon Fiasco … today at Beyond Chron